• Polycarboxylate Ether Monomer HPEG /TPEG

    Поликарбоксилат етер мономер HPEG / TPEG

    Редуктор за вода со висок опсег на поликарбоксилат етер е суперпластификатор од трета генерација заснован на калциум лигносулфонат и нафталан сулфонат. SUNBO PC-1030 е прашок со слободен проток, исушен во спреј, кој се подобрува со специјална технологија за прскање на сув прав.